Sondaj sou Satisfaksyon kliyan an                                                                               Fòm imprimable

Tanpri konplete sondaj sa a. Komante wap fe sou sevis nou bay yo ap ede nou konnen koman pou nou sevi w ak  fanmi w pi byen nan lavni. 

 

Dat ou te vizite Bienfaisance Katolik e te resevwa sèvis.
*Premye fwa m kontakte Katolik Charite, anploye yo te sevi m touswit:
Si se pa sa, tanpri eksplike pi ba pase
*Anploye Katolic Charite yo te trete m tre byen:
Si se pa sa, tanpri eksplike pi ba pase
*Mwen te santi m an sekirite le m te nan Katolik Charite:
Si se pa sa, tanpri eksplike pi ba pase
*Mwen te resevwa bon sevis ak enfomasyon pou amelyore sitiyasyon la vi m:
Si se pa sa, tanpri eksplike pi ba pase
*Mwen santi m satisfe ak sevis Katolik Charite te ban mwen:
Si se pa sa, tanpri eksplike pi ba pase
SI W VLE: Selman ekri non w ak nimewo telefon ou si ou ta swete pale de sondaj la ak yon manb nan Katolic Charite:

Catholic Charities

9995 North Military Trail
P.O. Box 109650
Palm Beach Gardens, Florida 33410
Phone: 561-775-9560
Fax: 561-625-5906 Contact Us